ÖĞRENCİ YURDU YAPILMASINA İLİŞKİN İRTİFAK HAKKI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU YAPILMASINA İLİŞKİN İRTİFAK HAKKI İLANI

Madde 1- İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı,

Üniversitemiz Evliya Çelebi yerleşkesi sınırları içerisinde tapuda Civli Mahallesi, 25.I.1-2 pafta, 102 ada, 3 Nolu parselde kayıtlı bulunan 20.000 m2 lik alana; Öğrenci yurdu yapılması ve işletilmesine ilişkin irtifak hakkı kurulması şartnamesinde nitelikleri tarif edilen Özel Öğrenci Yurdu, otopark ve çevre düzenlemesi yapılması amacıyla 29 (Yirmidokuz) yıl süre ile irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır.

Madde 2- Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

 1. a) İhale dokümanının görülebileceği yer : DPÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 2. b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.dpu.edu.tr
 3. c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : DPÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

ç) İhale dokümanı satış bedeli : 250,00 TL

Madde 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usule yapılacağı,

 1. a) İhalenin yapılacağı adres : DPÜ Rektörlük Binası İhale Odası
 2. b) Tekliflerin sunulacağı adres : DPÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA
 3. c) İhale (son teklif verme) tarihi : 15/11/2016
 4. d) İhale (son teklif verme) saati : 14:30
 5. e) İhale komisyonunun toplantı yeri : Üniversitemiz Rektörlük Binası İhale Odası
 6. f) İhale, 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile muhammen bedel üzerinden artırma yoluyla yapılacaktır. Geçerli en yüksek teklifin altında olamamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınarak artırma suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.

Teklif ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

Posta ile müracaat eden isteklilerin ihale dosyasında bildirilen teklifleri son teklif olarak kabul edilecektir.

İhale (son teklif verme9 saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4- Tahmin edilen bedel, alınacak geçici teminat miktarı,

1- İlk yıl irtifak hakkı muhammen bedeli 369.001 (Üçyüzaltmışdokuzbinbir) TL olup, %3 geçici teminat miktarı 321.030,87 TL (Üçyüzyirmibirbinotuz TL, Seksenyedi KRŞ) tur.

İstekliler teminat olarak 2886 sayılı Devlet ihale kanununa göre geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine ihale saatine kadar yatırabilirler.

Madde 5- İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu

İhaleye katılabilmek için, isteklilerin 2886 sayılı devlet ihale kanunu ve bu kanunun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen şartlar ile aşağıdaki şartları taşımaları, yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmaları ve istenilen belgeleri ihale dosyasında sunmaları zorunludur.

 1. a) Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarına ilişkin belge (Gerçek kişiler için, Nüfus Müdürlüklerinden, Tüzel Kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak bir belge ile belgelenecektir.)
 2. b) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
 3. c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösteren belge, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter tasdikli sureti)
 4. d) 2886 sayılı kanuna göre geçici teminat olarak kabul edilen değerlerden yukarıda belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge, (Teminat mektubu verilecek ise süresiz olmalıdır.)
 5. e) İhale dokümanının satıl alındığına ilişkin belge
 6. f) Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak,

– İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya  benzeri  bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge  ile

– Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ile vekâletname

Madde 6- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama karırı kesindir.


Web Tasarım: Arena Ajans