İHALE İLANI

İHALE İLANI

DUYURU

ESKİŞEHİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

1- Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Kütahya PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Kütahya İli Tavşanlı İlçesi, Tunçbilek Merkez Mahallesi adresinde bulunan, tapuda 13-12 pafta, bila ada, 1451 parsel nolu 860 m2 mesahalı arsa ve üzerinde bulunan bahçeli prefabrik karkas yapılı Tunçbilek PTT Hizmet Binası mevcut haliyle kapalı zarf artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2-  İhalenin yapılacağı yer: Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Arifiye Mah. 2 Eylül Caddesi PTT Çıkmazı Sokak No:9 26102 Odunpazarı-ESKİŞEHİR adresinde olup, telefon no: 0 (222) 230 13 63, Fax: 0 (222) 221 22 07 dir.

3- İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi çalışma saatleri içerisinde Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik Müdürlüğü 123 nolu odada incelenebilecek ve 10.00.-TL karşılığı temin edilebilecektir.

4- İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri

teklif mektubu ile birlikte 4.350,00-TL (DörtBinÜçYüzEli Türk Lirası) lik geçici teminat makbuzu veya mektubu; ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü 29.11.2016 saat 10.30’a kadar Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 123 nolu odaya (Arifiye Mahallesi 2 eylül Caddesi PTT Çıkmazı Sokak No:9 26102 Odunpazarı-ESKİŞEHİR) teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5-  Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 45 gündür.

7- Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 29.11.2016 Salı günü saat 10.30 da Eskişehir PTT Başmüdürlüğünde 2. kat toplantı salonunda yapılacaktır.

8- Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 145.00,00 TL (YüzKırıkBeşBin Türk Lirası) olup, geçici temşnat miktarı 4.350,00 TL (DörtBinÜçYüzEli Türk Lirası)dır.

9- Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

 YENİ KÜTAHYA GAZETESİ – 07.11.2016 – İTB:2083


Web Tasarım: Arena Ajans