GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRŞÜĞÜ-KÜTAHYA KÜLTÜR V ETURİZM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü genel temizlik hizmeti alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası  :  2016/533822

1- İdarenin

 1. a) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Hayme Ana Caddesi (Metem Tesisleri) 2/4 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
 2. b) Telefon ve faks numarası: 2742718090-2742717900
 3. c) Elektronik Posta Adresi: kutahyakurul@kultur.gov.tr

ç) İhale dokümanının görüleceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : Genel Temizlik Hizmeti alım işi : 3 işçi 3 yılık (36 ay) (2017-2018-2019)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer : KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI
 2. c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Mahallesi Hayme Ana Caddesi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Binası Metem Tesisleri Kat: 4 No: 2 Merekez/KÜTAHYA
 2. b) Tarihi ve saati : 28.12.2016-15:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %20 oranından az almamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamuya veya özel sektöre bir sözleşme kapsamında idarenin veya işyerinin belirlediği niteliklerde ve şartlarda yapılmış personel çalıştırılması işleri bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Hizmet Binası Cumhuriyet Mahallesi Hayme Ana Caddesi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Binası Metem Tesisleri Kat:4 No:2 Merkez/KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ – MÜDÜR ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan( takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
 6. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 


Web Tasarım: Arena Ajans