Connect with us

RESMİ İLAN

KÜTAHYA HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ MUTFAĞINDA, MALZEME DAHİL YEMEK PİŞİRME YOLUYLA MAMUL YEMEK ALIMI DAĞITIMI VE SERVİS İŞLERİ

KÜTAHYA HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE

REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

KÜTAHYA HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE

REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

MUTFAĞINDA, MALZEME DAHİL YEMEK PİŞİRME YOLUYLA MAMUL YEMEK ALIMI DAĞITIMI VE SERVİS İŞLERİ

Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Mutfağında, Malzeme Dahil Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı Dağıtımı ve Servis İşleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası     :        2017/518156

1-İdarenin

 1. a) Adresi : HAMIDIYE MAHALLESI HOCA AHMET YESEVI CADDESI SAZAK MEVKII NO:2/A KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
 2. b) Telefon ve faks numarası : 2742236355 – 2742161495
 3. c) Elektronik Posta Adresi :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi     :        https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 Yaş Üstü için 42.110 adet kahvaltı, 64.137 adet öğle yemeği, 41.010 adet akşam yemeği, 33.580 Adet ara öğün, Diyet grubu için; 9.490 adet kahvaltı, 9.490 adet öğle yemeği, 9.490 adet akşam yemeği, 28.470 adet ara öğün, 1680 Adet Özel Gün Menüsü

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer : Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve görevlendirilecek 1(bir) personel yoluyla Çocuk Evleri Sitesi
 2. c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Fatih Mah. Fevzi Çakmak Cad DSİ Karşısı Merkez/KÜTAHYA
 2. b) Tarihi ve saati : 11.2017 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri ;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kamuda veya özel sektörde yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

YENİ KÜTAHYA GAZETESİ – 25.10.2017 – İTB:8135

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar