Connect with us

RESMİ İLAN

KÜTAHYA ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİNA RESTORASYONU YAPTIRILACAKTIR

Published

on

BİNA RESTORASYONU YAPTIRILACAKTIR

KÜTAHYA ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2017/602188
İşin Adı : Beylerbeyi İlkokulu(İzci Evi) Restorasyon Uygulama İşi
İhale Türü – Usulü : Yapım İşi – Açık İhale Usulü
1 – İdarenin
a) Adresi : Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:111 43020
b) Telefon ve faks numarası : 2742713482 – 2742713480
c) Elektronik posta adresi : ihale@kutahyaozid.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.kutahyaozid.gov.tr
2 – İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Beylerbeyi İlkokulu(İzci Evi) Restorasyon Uygulama İşi
b) Yapılacağı Yer : Kütahya İli Merkez
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5(beş) gün içinde Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
ç) İşin süresi : 400(Dörtyüz) Gün
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 12.12.2017 – 10:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 6 ncı fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.
4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.5. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.8. İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

4.1.9. İdari şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.
4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
4.1.11. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1 ve 4.1.2 nolu maddelerde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak 4.1.10 nolu maddede yer alan belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İstenmemektedir.                                                                                            4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.
4.3.2.1. Aşağıda belirtilen personel, Anahtar teknik personel olarak istenmektedir.

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Proje Yöneticisi Mimar veya Y.Mimar En Az 5 yıl Deneyimli

İlgilinin beş yıl deneyimli mimar veya yüksek mimar olması yeterli olup başkaca bir şart istenilemez. Teknik müdür veya proje müdürü olarak görev yapacak bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur.

Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur.
Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez

Anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar ve yüksek mimarlar, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

Anahtar Teknik Personelin sadece teklif veren istekli bünyesinde çalışıyor olması zorunludur. Başka bir istekli bünyesinde çalıştığının tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.

İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

4.3.2.2. Aşağıda belirtilen teknik personeli ihale üzerinde kaldığı takdirde istihdam edeceğine dair taahhütnamenin verilmesi zorunludur.

 

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Y. Mimar Restorasyon Uzm. veya Restorasyon konusunda Uzman Mimar En Az 5 yıl Deneyimli
1 Şantiye Mak.Müh. veya Mak.Y.Müh. En Az 5 yıl Deneyimli
1 Şantiye İnş.Müh. veya İnş.Y.Müh. En Az 5 yıl Deneyimli
1 Şantiye Elk.Müh.veya Elk.-Elektr. Müh En Az 5 yıl Deneyimli

Y.Mim. Rest Uz. veya Restorasyon konusunda uzman Mimar için en az beş yıl deneyimli olmaları zorunlu olup, konuya ilişkin miktarına ve oranına bakılmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden en az beş yıl önce konuda yüksek lisans yapmış olması şartı aranır.

Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, tevsik edilir.

Taahhüt teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur.

Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.
Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “Tescilli Eski Eser Bina Onarımı veya Restorasyonu yapmış olmak ” kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığında T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:111 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 – Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 – İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(Doksan) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği  esasları uygulanacaktır.

 

Continue Reading

RESMİ İLAN

KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Published

on

KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YARI OTOMATİK KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA SİSTEMİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/333885

1-İdarenin

a) Adresi : SARAY MAH. FATIH SULTAN MEHMET BULVARI 40 43100 MERKEZ KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2742236338 – 2742236183
c) Elektronik Posta Adresi : kutahya@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 18 AY SÜRELİ 1.322.244 PUANLIK YARI OTOMATİK KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA SİSTEMİ HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı D.P.Ü. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ek hizmet binası.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 18(on sekiz) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Saray Mah. Fatıh Sultan Mehmet Bulvarı 40 43100 Merkez – Kütahya
b) Tarihi ve saati : 31.07.2018 – 10:30
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1-) İstekliler ihale tarihi itibarı ile teklif ettiği cihaz ve sarf malzemelerin imalatçısının veya ithalatçısının T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz ulusal bilgi bankasında (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olması ve isteklinin de (TİTUBB) ve/veya (ÜTS) yetkili satıcı olduğuna ait belgenin internet çıktısını teklif zarfı içerisinde sunmaları gerekmektedir.

2-) İstekliler tarafından Teklif edilecek cihaz ve sarf malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olması ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmekte olup, ilgili internet çıktısı ihale dosyasında sunulmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır belgesi sunulmayan cihaz ve sarf malzeme teklif eden isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

3-) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için firmaların kapsam dışı yazılı beyanında bulunmaları gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1) Distribütör firmaya ait distribütörlük ve Teknik servis yetki belgeleri İhale teklif dosyasında sunulacaktır.

2) Cihazın teknik bilgilerini içeren katalog İhale teklif dosyasında sunulacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü kemoterapi hizmeti veya kemoterapi İlacı hazırlama ve/veya uygulama hizmet alımları veya kemoterapi sarf malzeme mal alımları veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Continue Reading

RESMİ İLAN

82 KALEM BASILI EVRAK ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Published

on

82 KALEM BASILI EVRAK ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK  BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

82 KALEM BASILI EVRAK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     : 2018/320601

1-İdarenin

: SARAY MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULVARI 40 43100 MERKEZ KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA

: 2742236338 – 2742236183 : kutahya@sagiik.gov.tr

ç) ihale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa)

: 82                                 KALEM                    BASILI                  EVRAK

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü

: Yüklenici İl Sağlık Müdürlüğü tüketim deposunun sipariş faksından sonra istenen miktar ve kalemdeki malzemeleri eksiksiz olarak 7 (Yedi) iş günü içinde teslim etmek zorundadır. İl Sağlık Müdürlüğümüzün stok takibi ve yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme uyulması mecburidir. Sipariş faksı ile talep edilmemiş kalemlerin alımı söz konusu değildir. Firma yetkilisi olmadan mal teslimi yapılmayacaktır. Yüklenici teslim ettiği tüketim malzemelerini ( ambalaj ve üründe ) bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirmek taahhüdü verecektir. Acil ihtiyaç olması durumunda en geç 3 gün içinde mal teslimi yapılacaktır.

 

: Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü -Saray Mah. F.S.M. Bul. No:40 Merkez /KÜTAHYA

: 10.07.2018 -10:30

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 • İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5      İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 • Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  • İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü- Saray Mh. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:40 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
  • İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü- Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Continue Reading

RESMİ İLAN

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden

Published

on

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR
Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden
YAPILACAK OKULLARIN PROJE BİLGİLERİ OKULLARIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLARIN BİGİLERİ YAPILACAK OKULLARA KARŞILIK VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI
Sıra No İli Proje Adı Okul Türü Karakteristiği Tip Proje No İnşaat Alanı (m²) Okul binası Yaklaşık Maliyeti (Çevre + Kdv Hariç) Okul Binası Çevre Düzenleme ve KDV dahil Maliyeti
Yeni Okul Binası(Derslik) Ek Bina (Derslik) Taban Alanı Toplam İnşaat Alanı İlçe Mahalle
/
Köy
Ada Parsel Yüzölçümü (m²) İlçesi Mahalle/Köy Ada Parsel Hazine Yüzölçümü Toplam Rayiç Bedel (TL) İmar Durumu
1. GRUP KÜTAHYA Mehmetçik OO
(yık-yap)
OO 16 MEB.2014.16.OO 1556 5500 4.851.000,00 6.296.598,00 Gediz Dayınlar Köyü 408 2 5.563.00 Merkez Parmakören Mah. 4020 1 13.238,97 3.971.691,00 Konut Alanı
Merkez Parmakören Mah. 4048 1 7.972,42 2.391.726,00 Konut Alanı
1. Grup Toplamı 6.296.598,00 6.363.417,00
1. Grup İhale Tarih ve Saati 30/07/2018-10:00 1. GRUP Proje Bedeli İle verilecek Hazine Taşınmazı Arasındaki Fark 66.819,00 TL’dir. Geçici Teminat Bedeli 944.489,70 TL’dir
2. GRUP KÜTAHYA Gediz Lisesi
(yık-yap)
AL 8 MEB.2000.01 1078 4865 4.290.930,00 5.569.627,14 Gediz Dayınlar Mah. 225 2754 3.669,00 Merkez Andız Maballesi 124 3 79.787,36 11.968.104,00 İmarsız
Yunus Emre-MTAL
(yık-yap)
MTAL 16 MEB.2000.07 1124 5691 5.019.462,00 6.515.261,68 Gediz Dayınlar Mah. 21 265 21.368,00 Merkez Andız Mahallesi 101 110 1.195,28 179.292,00 İmarsız
2. Grup Toplamı 12.084.888,82 12.147.396,00
2. Grup İhale Tarih ve Saati 30/07/2018-11:00 2. GRUP Proje Bedeli İle verilecek Hazine Taşınmazı Arasındaki Fark 62.507,18 TL’dir. Geçici Teminat Bedeli 1.812.733,32 TL’dir
3. GRUP KÜTAHYA Şehitler AO AO 8 MEB.2014.08.AO 815 1676 1.478.232,00 1.918.745,14 Merkez 30 Ağustos Mh. 739 1 3.068,00 Merkez Andız Mahallesi 123 74 61.779,00 21.622.650,00 Nazım İmar Planında “Kütahya Kenti Yeni Çevre Yolu Güzergahı Kontrol Alanı
-Yapı Yasağı Uygulanacak Alan” içinde kalmaktadır.
Toki 1453 İO İO 16 MEB.2014.16.İO 1568 5620 4.956.840,00 6.433.978,32 Merkez Parmakören Mah. 4611 1 4.507,08
Toki 1453 OO OO 16 MEB.2014.16.OO 1556 5500 4.851.000,00 6.296.598,00 Merkez Parmakören Mah. 4610 1 5.500,24
Toki 1453 Lİ AL 16 MEB.2000.07 1124 5691 5.019.462,00 6.515.261,68 Merkez Parmakören Mah. 4613 1 10.578,25
3. Grup Toplamı 21.164.583,14 21.622.650,00
3. Grup İhale Tarih ve Saati 30/07/2018-12:00 3. GRUP Proje Bedeli İle verilecek Hazine Taşınmazı Arasındaki Fark 458.066,86 TL’dir. Geçici Teminat Bedeli 3.174.687,47 TL’dir
4. GRUP KÜTAHYA Zafer İO İO 24 MEB.2014.24.İO 1617 6376 5.623.632,00 7.299.474,34 Merkez Siner Mh 44 3 8.966,69 Merkez Parmakören Mah. 4129 1 17.978,27 5.393.481,00 Konut alanı
Merkez Parmakören Mah. 4130 1 16.020,88 4.806.264,00 Konut alanı
Abdulhamit Han OO OO 16 MEB.2014.16.OO 1556 5500 4.851.000,00 6.296.598,00 Merkez Siner Mh 3392 25.905,90 Merkez Parmakören Mah. 4326 1 9.705,73 2.911.719,00 Konut alanı
Merkez Andız Mah. 104 112 2.600,00 390.000,00 İmarsız
Merkez Andız Mah. 138 17 1.085,46 162.819,00 İmarsız
4. Grup Toplamı 13.596.072,34 13.664.283,00
4. Grup İhale Tarih ve Saati 30/07/2018-14:00 4. GRUP Proje Bedeli İle verilecek Hazine Taşınmazı Arasındaki Fark 68.210,66 TL’dir. Geçici Teminat Bedeli 2.039.410,85 TL’dir
5. GRUP KÜTAHYA Çitgöl Şehit Uz. Çvş. Adil Oruç Ortaokulu OO 16 MEB.2004.48 893 4469 3.941.658,00 5.116.272,08 Simav Çitgöl Mah. 3058 3.163,00 Merkez Parmakören Mah. 4105 1 16.714,69 5.014.407,00 Konut Alanı
Merkez Andız Mah. 119 136 1.001,92 150.288,00 İmarsız
5. Grup Toplamı 5.116.272,08 5.164.695,00
5. Grup İhale Tarih ve Saati 30/07/2018-15:00 5. GRUP Proje Bedeli İle verilecek Hazine Taşınmazı Arasındaki Fark 48.422,92 TL’dir. Geçici Teminat Bedeli 767.440,81 TL’dir
6. GRUP KÜTAHYA Fatih İmam Hatip
(yık-yap)
OO 24 MEB.2014.24.00 2088 7043 6.211.926,00 8.063.079,95 Tavşanlı Yeni Mah. 220 2 8.869,00 Merkez Parmakören Mah. 4127 1 15.495,49 4.648.647,00 Konut Alanı
Merkez Parmakören Mah. 4317 1 5.963,09 1.788.927,00 İş Merkezi
Merkez Parmakören Mah. 4319 1 6.965,53 2.089.659,00 Konut Alanı
Cumhuriyet Anadolu Lisesi AL 24 MEB.2000.10 1285 6493 5.726.826,00 7.433.420,15 Tavşanlı Yeni Mah. 220 2 8.869,00 Merkez Parmakören Mah. 4321 1 10.244,72 3.073.416,00 Konut Alanı
Merkez Parmakören Mah. 4322 1 7.761,51 2.328.453,00 Konut Alanı
Merkez Parmakören Mah. 4323 1 6.236,80 1.871.040,00 Konut Alanı
6. Grup Toplamı 15.496.500,10 15.800.142,00
6. Grup İhale Tarih ve Saati 30/07/2018-16:00 6. GRUP Proje Bedeli İle verilecek Hazine Taşınmazı Arasındaki Fark 303.641,90 TL’dir. Geçici Teminat Bedeli 2.324.475,02 TL’dir
GENEL 200 56.821.968,00 73.754.914,48 74.762.583,00
1 – Yukarıda belirtilen arsa karşılığı inşaat ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre belirtilen gün ve saat Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde (6. kat Milli Emlak Müdürü odası) toplanacak komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
2 – Yukarıda belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Okul Binaları (Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) Milli Eğitim Bakanlığının yukarıda Uygulanacak olan Okul binası Çevre Düzenleme ve KDV dahil Maliyeti kısmında belirtilen OKUL inşaatları ve çevre düzenlemelerine karşılık Hazine taşınmazları verilerek, Tabloların altında yazılı olan proje bedeli ile Hazine taşınmazları arasındaki Hazine lehine oluşan farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
3 – Projelerin uygulama süresi sözleşme tarihinden İtibaren 600 (altıyüz) gündür,
4 – Devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri, okul binalarının yapım işlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabullerinin yapılmasından sonra gerçekleşecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde,                                                                        1. Grup için 6.363.417,00 TL,  2. Grup için 12.147,396.00 TL, 3. Grup için 21.622.650,00 TL, 4. Grup için 13.664.283,00 TL, 5. Grup için 5.164.695,00 TL ve 6. Grup için 15.800.142,00 TL bedelli kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi şartıyla yüklenicisine devri yapılabilecektir.
5 – Arsa karşılığı okul inşaatları yapılacak olan her bir ihale için doküman bedeli 500,00 TL (Beşyüz) dir.
6- İhale 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir.
7 – Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b) Taşınmazların karşılarında belirtilen geçici teminat bedellerinin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun geçici, süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
e) Her bir ihale için ihale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında İbraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İmza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin İse tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, en geç İhale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
g) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
ğ) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
• İhale ilanı www.mllliemlak.gov.tr, www.kutahyadefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir. İlan olunur.

Continue Reading

Öne çıkanlar