Connect with us

RESMİ İLAN

İHALE İLANI KÜTAHYAİL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

KÜTAHYAİL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN:

1- Mülkiyeti idaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, şartname bedeli, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazın şartnamesinde belirtilen esaslara göre 15 aylığına kiraya verilmesi işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

2- İhaleye 28/12/2017 Perşembe günü saat 14:00’dn itibaren İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

İLİ

 

İLÇESİ CİNSİ

 

MUHAMMEN BEDELİ

(AYLIK)

 

GEÇİCİ TEMİNAT

 

ŞARTNAME BEDELİ

 

İHALE GÜN VE SAATİ

 

KÜTAHYA MERKEZ YENİ DOĞAN MAHALESİ 1.100,00 TL +KDV 4.000,00TL 100,00TL 28/12/2017

14:00

 

 

3-İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler,

 1. A) Geçici teminatı ve şartname bedelini yatırmış olmak

1- Maliye Bakanlığınca belirlenmiş bankalardan alınacak Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu olacaktır.

2- Geçici teminat bedelinin ve şartname bedelinin(şartname bedeli mutlaka nakit olarak ve ayrı makbuz alınarak yatırılacaktır) yatırıldığına dair makbuzlar (Kütahya İl Özel idaresinin T.C. Ziraat Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 ibaıı nolu hesabına veya T.C. Halk Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 iban nolu hesabına yatırılacaktır).

B – Gerçek Kişiler ;

 1. a) Kanuni İkametgah belgesi,
 2. b) Tebligat adresi (Türkiye) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 3. c) T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,
 4. d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname bedeli makbuzu,
 5. e) Vekaleten katılıyor ise noterlikçe düzenlenmiş vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,
 6. f) Her sayfası imzalanmış şartname,

C- İsteklinin bir Tüzel Kişilik olması halinde;

 1. a) Tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğin tebligat adres beyanını gösterir belge ile başvurmaları gerekmektedir,
 2. b) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname bedeli makbuzu,
 3. c) Her sayfası imzalanmış şartname,

D- Ortaklık Olması Halinde ;

 1. a) Ticari ortaklarda, ihaleye girdikleri takdirde ortaklığın hangi mahiyette olduğunu belirten belgelerin ibrazı ile ortaklığı temsilen giren temsilcinin temsil yetkisine haiz noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküsü ile birlikte ortaklığı temsil yetkisini veren yönetim kurulu kararını ibraz etmesi.
 2. b) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname bedeli makbuzu,
 3. c) Her sayfası imzalanmış şartname,
 4. E) İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;
 5. a) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin Resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı,
 6. b) Demek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretini ibrazı.
 7. c) Yetki belgesi.
 8. d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname bedeli makbuzu,
 9. e) Her sayfası imzalanmış şartname,

4- Kamu Tüzel Kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5- İstekliler, istenilen belgeleri dosya halinde ihale günü olan 28/12/2017 Perşembe günü saat 14:00′ a kadar İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir.

6- Şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.

7- İhaleye giı nlerin ihale dosyasını almaları ve ücretini yatırmaları zorumudur.

8- Telgrafla \ e posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İlan Olunur.

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar