Connect with us

DİĞER

KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AĞAÇLANDIRMA VE ÖZEL ORMAN FİDANLIĞI AMACIYLA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ İLANI

S.N.

TAŞINMAZ NO

İLÇESİ

MAH./KÖY

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM

KİRAYA VERİLECEK TOPLAM ALAN

1

43010113181

Merkez

FINDIK KÖYÜ

I24-d-20-a-4

101

166

39.102,94

39.102,94

2

43010113212

Merkez

FINDIK KÖYÜ

I24-d-20-a-2

101

550

24.601,58

24.601,58

3

43010109068

Merkez

DEDİK

I23-d-25-a-2

118

10

44.540,35

44.540,35

4

43010107284

Merkez

GEVREKSEYDİ KÖYÜ

I23-c-23-a-3

110

2

51.762,19

51.762,19

5

43010109007

Merkez

AHİLER KÖYÜ

J24-d-05-a-2

138

502

29.495,11

29.495,11

1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kütahya ilinde bulunan mülkiyeti Hâzineye ait taşınmaz mallar; 358 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ve Ağaçlandırma Yönetmeliği çerçevesinde;

 

a) Beş (V) ve daha yukarı sınıftaki araziler üzerinde, uygulama projesinde belirtilen idare süresi boyunca odun ve odun dışı orman ürünü veren türler yetiştirilmek,

 

b) Dördüncü sınıfa (I – IV) kadarki araziler üzerinde uygulama projesinde belirtilen idare süresi boyunca odun dışı orman ürünü veren türler yetiştirilmek amaçlarıyla on yılı (on yıl dahil) geçmemek üzere ağaçlandırma yapılmak üzere gerçek veya tüzel kişilere önı izin ve kiralama işlemleri için başvurular alınacaktır.

 

2) Başvuru süresi 14/02/2018 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadardır.

 

3) İsteklilerin başvuru süresinin bitimine kadar başvuru bedelini yatırması ve ikametgah ilmühaberi, nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği müracaat etmeleri zorunludur.

 

Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

 

BAŞVURU SAHİPLERİNDEN ALINACAK BAŞVURU BEDELLERİ

 

Grup Başvuru Bedeli

 

Birinci Grup 450,00 TL             İkinci Grup 4.500,00 TL

 

358 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre hak sahipliği gruplan;

 

a) Birinci grup: Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan, köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde oturmayan ve/veya köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan gerçek kişiler 100.000 m2’ye kadar (100.000 m2 dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.

 

b) İkinci grup: Tüzel kişiler ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişiler 3.000.000 m2’ye kadar (3.000,00 m2 dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.

 

4) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan ve ilan edilen taşınmazlar için başvuran kişilerden hak sahipleri, yukarıda belirtilen öncelik; sırası ye taşınmaz yüzölçümleri esas alınarak yapılan gruplandırmaya göre belirlenir.

 

5) Her aileden sadece bir kişi hak sahibi olabilir.

 

6) Bir taşınmaz için aynı gruptan birden fazla kişinin başvuruda bulunması ve taşınmazın tamamının başvuranların taleplerini karşılamaması halinde, gruba ilişkin başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma sonucunda en yüksek bedeli teklif eden kişi hak sahibi olur.

 

7) Bir taşınmaz hakkında birden fazla başvuru yapılması, bu taşınmazın yüzölçümünün birden fazla kişinin hak sahipliğine konu olabilecek kadar büyük olması ve başvuru sahiplerinin hak sahibi olabilecekleri miktarlar çerçevesinde taşınmazın aynı kısmı için talepte bulunmaları halinde; bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara (öncelik sırasına ve yüzölçüme) göre taşınmazın hangi bölümü hakkında hangi başvuru sahibinin hak sahibi olacağı, bu hak sahiplerine ön izin verileceği ve kiralama yapılacağı; aynı gruptaki başvuru sahipleri arasında öncelikle anlaşma yapılmak suretiyle, anlaşma sağlanamaması halinde ise, İdarece hak sahipleri arasında kura çekilmek suretiyle belirlenir.

 

8) Hak sahiplerinin taleplerinden vazgeçmesi veya hak sahipliliğinin iptali durumunda, başvuru bedeli iade edilmez.

 

9) Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda hak sahiplerine ağaçlandırma yapılmak üzere uygulama projesi hazırlanması amacıyla bedelsiz olarak doksan gün süreli ön izin verilir.

 

Ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen tip projeye uygun olarak ormancılık bürolarına üç nüsha olarak hazırlattırılan uygulama projesi yetkili Orman İdaresine onaylatılır. Uygulama projesinde; ağaçlandırmanın ne kadar süre içinde tamamlanacağı, yıllar itibarıyla yapılması gereken faaliyetler ile yapılacak ise ara tarım ve süresi ayn ayrı gösterilir. Onaylanan projenin iki örneği yetkili Orman idaresince İdareye gönderilir. Uygulama projesinin haklı sebeplerle verilen ön izin süresi içinde hazırlatılarak onaylatılamaması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde, İdarece bir kereye mahsus olmak üzere otuz gün ek süre verilir. Ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde uygulama projesinin hazırlatılarak onaylatılamaması halinde ön izin İdarece iptal edilir.

 

10) Ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verilen taşınmazların yıllık tahmini kira bedelleri; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenen bedeller üzerinden tespit edilir.

 

11) İlk yıl kira bedeli ihale bedeline; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yıllar kira bedelleri ise, Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellere yüzde elli indirim uygulanarak tahsil edilir. Altıncı ve sonraki yıllar kira bedelleri ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ornıan Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellerin tamamı üzerinden tahsil edilir. Kira bedelleri yıllık ve peşin olarak tahsil edilir. Ayrıca, varsa taşınmazın üzerindeki muhdesat için tespit ve takdir edilen bedel kiracı tarafından peşin olarak İdareye ödenir. İlan olunur.

 

NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya www.kutahvadefterdarligi.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.

 

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar