Connect with us

RESMİ İLAN

DERE İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Published

on

DERE İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE ESKİŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütahya Hisarcık Beyköy Deresi İkmali yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2017/686267

 

1-İdarenin
a) Adresi : Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi, DSİ Sok. No:2 26020 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2222262310 – 2222260853
c) Elektronik Posta Adresi : dsi3@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1160 metre dik duvarlı ocak taşı ile kargir inşaat,215 metre toprak kanal açılması, 1 adet beton ayaklı plak köprü, 1160 metre çift taraflı korkuluk
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ABDURRAHMAN KARAA BUL. NO:18 KÜTAHYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ABDURRAHMAN KARAA BUL. NO:18 KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 07.02.2018 – 10:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) ALT YAPI İŞLERİ IX. GRUP
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A.1. TEKLİF FİYAT PUANI (TFP) (60 PUAN)

Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Aşırı Düşük Teklif Sorgulanmasından sonra geçerli en düşük  teklif fiyatın sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; T

FP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan TFP (Teklif Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde;

TFP: İsteklinin Teklif fiyat  puanı,

Fmin: Aşırı Düşük Teklif Sorgulanmasından sonra geçerli en düşük  teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

 A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANI  (KTP) (40 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacak olup, puanlamada kullanılacak iş kalemleri ve  iş gruplarının toplam imalat içerisindeki max. ve min. %  oranları Tabloda belirtilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi ve iş grubu için isteklinin teklif ettiği  fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y)  hesaplanıp, bu oranların idarenin belirlediği max. ve min. teklif  oranları arasında kalması şartıyla tabloda belirtilen puanlar verilecektir. İsteklinin oranları (Y), İdarenin idari şartnamede sunmuş olduğu oranlar arasında kalmaz ise istekli o iş kalemi veya iş grubundan puan alamayacaktır. Yapılan  tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık  basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Kalite ve teknik değer nitelik puanlama açıklaması:

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel/F) x 100

F: İsteklinin teklif ettiği toplam fiyatı ifade eder.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE İŞ GRUPLARI PUANLAMA ESASLARI

no İş Kalemi/İş grubu Minimum Teklif Oranı (%) Maksimum Teklif Oranı (%) Puan
BF-1 İmalatta, ocakta veya ariyette, makine veya elle her türlü zeminde kazı yapılması, depo veya dolguya konulması imalat veya inşaattan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması 11,70 16,13 6
BF-2 İdarece istenen dozda çimento harcı kullanılarak ocak taşı ile kargir inşaat yapılması 49,00 63,09 12
BF-3 İdarece istenilen dozda Taş duvarlı kanal taban kaplaması ve harpuşta için beton dökülmesi  ( C-20/25 ) 20,65 24,78 8
BF-4 İdarece istenilen dozda beton dökülmesi  ( C-25/30 ) 0,22 0,28 2
BF-5 Makine ile kırmataş temini ve serilmesi 1,39 2,09 3
BF-6 Çeşitli demir işleri (Korkuluk ) 6,66 9,79 4
BF-7 Φ 8- Φ18 mm lik ( Φ 18 dahil )  betonarme demirlerinin ; temini,nakliyesi,projesine göre kesilip bükülüp, hazırlanması yerine konması ve bağlanması 0,23 0,26 2
BF-8 Ocak taşı ile blokaj yapılması 3,62 4,39 3


A.3. TOPLAM PUAN (TP)
Toplam puan, Teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TP= TFP + KTP

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı ABDURRAHMAN KARAA BUL. NO:18 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ABDURRAHMAN KARAA BUL. NO:18 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1 (16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ) ” Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir.)

Continue Reading

RESMİ İLAN

KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Published

on

KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YARI OTOMATİK KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA SİSTEMİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/333885

1-İdarenin

a) Adresi : SARAY MAH. FATIH SULTAN MEHMET BULVARI 40 43100 MERKEZ KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2742236338 – 2742236183
c) Elektronik Posta Adresi : kutahya@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 18 AY SÜRELİ 1.322.244 PUANLIK YARI OTOMATİK KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA SİSTEMİ HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı D.P.Ü. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ek hizmet binası.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 18(on sekiz) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Saray Mah. Fatıh Sultan Mehmet Bulvarı 40 43100 Merkez – Kütahya
b) Tarihi ve saati : 31.07.2018 – 10:30
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1-) İstekliler ihale tarihi itibarı ile teklif ettiği cihaz ve sarf malzemelerin imalatçısının veya ithalatçısının T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz ulusal bilgi bankasında (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olması ve isteklinin de (TİTUBB) ve/veya (ÜTS) yetkili satıcı olduğuna ait belgenin internet çıktısını teklif zarfı içerisinde sunmaları gerekmektedir.

2-) İstekliler tarafından Teklif edilecek cihaz ve sarf malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olması ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmekte olup, ilgili internet çıktısı ihale dosyasında sunulmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır belgesi sunulmayan cihaz ve sarf malzeme teklif eden isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

3-) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için firmaların kapsam dışı yazılı beyanında bulunmaları gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1) Distribütör firmaya ait distribütörlük ve Teknik servis yetki belgeleri İhale teklif dosyasında sunulacaktır.

2) Cihazın teknik bilgilerini içeren katalog İhale teklif dosyasında sunulacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü kemoterapi hizmeti veya kemoterapi İlacı hazırlama ve/veya uygulama hizmet alımları veya kemoterapi sarf malzeme mal alımları veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Continue Reading

RESMİ İLAN

82 KALEM BASILI EVRAK ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Published

on

82 KALEM BASILI EVRAK ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK  BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

82 KALEM BASILI EVRAK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     : 2018/320601

1-İdarenin

: SARAY MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULVARI 40 43100 MERKEZ KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA

: 2742236338 – 2742236183 : kutahya@sagiik.gov.tr

ç) ihale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa)

: 82                                 KALEM                    BASILI                  EVRAK

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü

: Yüklenici İl Sağlık Müdürlüğü tüketim deposunun sipariş faksından sonra istenen miktar ve kalemdeki malzemeleri eksiksiz olarak 7 (Yedi) iş günü içinde teslim etmek zorundadır. İl Sağlık Müdürlüğümüzün stok takibi ve yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme uyulması mecburidir. Sipariş faksı ile talep edilmemiş kalemlerin alımı söz konusu değildir. Firma yetkilisi olmadan mal teslimi yapılmayacaktır. Yüklenici teslim ettiği tüketim malzemelerini ( ambalaj ve üründe ) bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirmek taahhüdü verecektir. Acil ihtiyaç olması durumunda en geç 3 gün içinde mal teslimi yapılacaktır.

 

: Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü -Saray Mah. F.S.M. Bul. No:40 Merkez /KÜTAHYA

: 10.07.2018 -10:30

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 • İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5      İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 • Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  • İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü- Saray Mh. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:40 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
  • İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü- Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Continue Reading

RESMİ İLAN

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden

Published

on

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR
Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden
YAPILACAK OKULLARIN PROJE BİLGİLERİ OKULLARIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLARIN BİGİLERİ YAPILACAK OKULLARA KARŞILIK VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI
Sıra No İli Proje Adı Okul Türü Karakteristiği Tip Proje No İnşaat Alanı (m²) Okul binası Yaklaşık Maliyeti (Çevre + Kdv Hariç) Okul Binası Çevre Düzenleme ve KDV dahil Maliyeti
Yeni Okul Binası(Derslik) Ek Bina (Derslik) Taban Alanı Toplam İnşaat Alanı İlçe Mahalle
/
Köy
Ada Parsel Yüzölçümü (m²) İlçesi Mahalle/Köy Ada Parsel Hazine Yüzölçümü Toplam Rayiç Bedel (TL) İmar Durumu
1. GRUP KÜTAHYA Mehmetçik OO
(yık-yap)
OO 16 MEB.2014.16.OO 1556 5500 4.851.000,00 6.296.598,00 Gediz Dayınlar Köyü 408 2 5.563.00 Merkez Parmakören Mah. 4020 1 13.238,97 3.971.691,00 Konut Alanı
Merkez Parmakören Mah. 4048 1 7.972,42 2.391.726,00 Konut Alanı
1. Grup Toplamı 6.296.598,00 6.363.417,00
1. Grup İhale Tarih ve Saati 30/07/2018-10:00 1. GRUP Proje Bedeli İle verilecek Hazine Taşınmazı Arasındaki Fark 66.819,00 TL’dir. Geçici Teminat Bedeli 944.489,70 TL’dir
2. GRUP KÜTAHYA Gediz Lisesi
(yık-yap)
AL 8 MEB.2000.01 1078 4865 4.290.930,00 5.569.627,14 Gediz Dayınlar Mah. 225 2754 3.669,00 Merkez Andız Maballesi 124 3 79.787,36 11.968.104,00 İmarsız
Yunus Emre-MTAL
(yık-yap)
MTAL 16 MEB.2000.07 1124 5691 5.019.462,00 6.515.261,68 Gediz Dayınlar Mah. 21 265 21.368,00 Merkez Andız Mahallesi 101 110 1.195,28 179.292,00 İmarsız
2. Grup Toplamı 12.084.888,82 12.147.396,00
2. Grup İhale Tarih ve Saati 30/07/2018-11:00 2. GRUP Proje Bedeli İle verilecek Hazine Taşınmazı Arasındaki Fark 62.507,18 TL’dir. Geçici Teminat Bedeli 1.812.733,32 TL’dir
3. GRUP KÜTAHYA Şehitler AO AO 8 MEB.2014.08.AO 815 1676 1.478.232,00 1.918.745,14 Merkez 30 Ağustos Mh. 739 1 3.068,00 Merkez Andız Mahallesi 123 74 61.779,00 21.622.650,00 Nazım İmar Planında “Kütahya Kenti Yeni Çevre Yolu Güzergahı Kontrol Alanı
-Yapı Yasağı Uygulanacak Alan” içinde kalmaktadır.
Toki 1453 İO İO 16 MEB.2014.16.İO 1568 5620 4.956.840,00 6.433.978,32 Merkez Parmakören Mah. 4611 1 4.507,08
Toki 1453 OO OO 16 MEB.2014.16.OO 1556 5500 4.851.000,00 6.296.598,00 Merkez Parmakören Mah. 4610 1 5.500,24
Toki 1453 Lİ AL 16 MEB.2000.07 1124 5691 5.019.462,00 6.515.261,68 Merkez Parmakören Mah. 4613 1 10.578,25
3. Grup Toplamı 21.164.583,14 21.622.650,00
3. Grup İhale Tarih ve Saati 30/07/2018-12:00 3. GRUP Proje Bedeli İle verilecek Hazine Taşınmazı Arasındaki Fark 458.066,86 TL’dir. Geçici Teminat Bedeli 3.174.687,47 TL’dir
4. GRUP KÜTAHYA Zafer İO İO 24 MEB.2014.24.İO 1617 6376 5.623.632,00 7.299.474,34 Merkez Siner Mh 44 3 8.966,69 Merkez Parmakören Mah. 4129 1 17.978,27 5.393.481,00 Konut alanı
Merkez Parmakören Mah. 4130 1 16.020,88 4.806.264,00 Konut alanı
Abdulhamit Han OO OO 16 MEB.2014.16.OO 1556 5500 4.851.000,00 6.296.598,00 Merkez Siner Mh 3392 25.905,90 Merkez Parmakören Mah. 4326 1 9.705,73 2.911.719,00 Konut alanı
Merkez Andız Mah. 104 112 2.600,00 390.000,00 İmarsız
Merkez Andız Mah. 138 17 1.085,46 162.819,00 İmarsız
4. Grup Toplamı 13.596.072,34 13.664.283,00
4. Grup İhale Tarih ve Saati 30/07/2018-14:00 4. GRUP Proje Bedeli İle verilecek Hazine Taşınmazı Arasındaki Fark 68.210,66 TL’dir. Geçici Teminat Bedeli 2.039.410,85 TL’dir
5. GRUP KÜTAHYA Çitgöl Şehit Uz. Çvş. Adil Oruç Ortaokulu OO 16 MEB.2004.48 893 4469 3.941.658,00 5.116.272,08 Simav Çitgöl Mah. 3058 3.163,00 Merkez Parmakören Mah. 4105 1 16.714,69 5.014.407,00 Konut Alanı
Merkez Andız Mah. 119 136 1.001,92 150.288,00 İmarsız
5. Grup Toplamı 5.116.272,08 5.164.695,00
5. Grup İhale Tarih ve Saati 30/07/2018-15:00 5. GRUP Proje Bedeli İle verilecek Hazine Taşınmazı Arasındaki Fark 48.422,92 TL’dir. Geçici Teminat Bedeli 767.440,81 TL’dir
6. GRUP KÜTAHYA Fatih İmam Hatip
(yık-yap)
OO 24 MEB.2014.24.00 2088 7043 6.211.926,00 8.063.079,95 Tavşanlı Yeni Mah. 220 2 8.869,00 Merkez Parmakören Mah. 4127 1 15.495,49 4.648.647,00 Konut Alanı
Merkez Parmakören Mah. 4317 1 5.963,09 1.788.927,00 İş Merkezi
Merkez Parmakören Mah. 4319 1 6.965,53 2.089.659,00 Konut Alanı
Cumhuriyet Anadolu Lisesi AL 24 MEB.2000.10 1285 6493 5.726.826,00 7.433.420,15 Tavşanlı Yeni Mah. 220 2 8.869,00 Merkez Parmakören Mah. 4321 1 10.244,72 3.073.416,00 Konut Alanı
Merkez Parmakören Mah. 4322 1 7.761,51 2.328.453,00 Konut Alanı
Merkez Parmakören Mah. 4323 1 6.236,80 1.871.040,00 Konut Alanı
6. Grup Toplamı 15.496.500,10 15.800.142,00
6. Grup İhale Tarih ve Saati 30/07/2018-16:00 6. GRUP Proje Bedeli İle verilecek Hazine Taşınmazı Arasındaki Fark 303.641,90 TL’dir. Geçici Teminat Bedeli 2.324.475,02 TL’dir
GENEL 200 56.821.968,00 73.754.914,48 74.762.583,00
1 – Yukarıda belirtilen arsa karşılığı inşaat ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre belirtilen gün ve saat Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde (6. kat Milli Emlak Müdürü odası) toplanacak komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
2 – Yukarıda belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Okul Binaları (Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) Milli Eğitim Bakanlığının yukarıda Uygulanacak olan Okul binası Çevre Düzenleme ve KDV dahil Maliyeti kısmında belirtilen OKUL inşaatları ve çevre düzenlemelerine karşılık Hazine taşınmazları verilerek, Tabloların altında yazılı olan proje bedeli ile Hazine taşınmazları arasındaki Hazine lehine oluşan farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
3 – Projelerin uygulama süresi sözleşme tarihinden İtibaren 600 (altıyüz) gündür,
4 – Devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri, okul binalarının yapım işlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabullerinin yapılmasından sonra gerçekleşecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde,                                                                        1. Grup için 6.363.417,00 TL,  2. Grup için 12.147,396.00 TL, 3. Grup için 21.622.650,00 TL, 4. Grup için 13.664.283,00 TL, 5. Grup için 5.164.695,00 TL ve 6. Grup için 15.800.142,00 TL bedelli kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi şartıyla yüklenicisine devri yapılabilecektir.
5 – Arsa karşılığı okul inşaatları yapılacak olan her bir ihale için doküman bedeli 500,00 TL (Beşyüz) dir.
6- İhale 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir.
7 – Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b) Taşınmazların karşılarında belirtilen geçici teminat bedellerinin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun geçici, süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
e) Her bir ihale için ihale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında İbraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İmza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin İse tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, en geç İhale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
g) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
ğ) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
• İhale ilanı www.mllliemlak.gov.tr, www.kutahyadefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir. İlan olunur.

Continue Reading

Öne çıkanlar