Kadir Güler


0

EĞİTİM SİSTEMİMİZ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER/İKİ

 Osmanlı’da Umumî medreselerin ilk seviyesi Kelâm okutulan Tecrîd medreseleri ve ardından Belâgat dersinin öne çıkarıldığı Miftâh medreseleridir. Kelâm dersinde itikadî inanç felsefesi, dinin felsefî teorisi, kaza, kader, iman ve dinin aklî delillerle anlaşılması konuları işlenirdi. Belâgat dersi dil bilgisi, yazışma ve şiir sanatı ağırlıklı bir programdı. Medreselerde dersler sabah erken saatlerde başlar, öğlene kadar dört/beş…

0

KÜTAHYALI DERVİŞ ‘AZBÎ BABA

Yetiştirdiği yüzü aşkın şâirle Germiyan ve Osmanlı coğrafyasının iki yüz elli yedi şehri içerisinde altıncı edebî merkez olan Kütahya, klasik divân şiirinin kurulduğu bir kent olarak edebiyat tarihindeki yerini almıştır. Tasavvuf dünyamızın en eski ve en tesirli tarikatlarından olan Halvetilik ve Bektaşilik, Kütahya’da uzun süre iç içe geçmiş bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Halvet Bektaşisi Kalburcu…

0

EĞİTİM SİSTEMİMİZ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER/BİR

Hun, Göktürk ve Uygur devletlerinin eğitim anlayışlarını ortak hayat şartları belirlemiştir.  Türklerde ilk eğitim aile eğitimiydi. Erkek çocuklar baba, kız çocuklar anne tarafından yetiştirilirdi. Boy ve oba eğitimi ikinci eğitim yeriydi. Şaman, Kam, Baksı, Ozan, Dede, Aksakal denilen inanç insanları ve obanın büyükleri gençleri eğitir ve yetişmelerine katkı sağlardı. MÖ 10. asırdan itibaren Saka, Avar…

0

BİZİM ŞEYHÎ / VAHDET VE HALVET

Germiyân ve Osmanlı’nın kuruluş ve yükseliş dönemlerinde Kütahya, Batı Anadolu’nun ve İç Ege’nin saadet kapısı, en önemli sanat ve kültür merkezidir. Bu yıllarda yetiştirdiği yüzü aşkın şâir ve sanatçıyla Osmanlı coğrafyasının iki yüz elli üç şehri içinde altıncı edebî muhiti olan Kütahya, bugün yaşadığımız coğrafyanın özgün geleneklerine bağlı şehirlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Bu güzîde…

0

KÜTAHYA’NIN ÇINARLARI VE NİYAZÎ-İ MISRÎ

Kütahya’nın pınarları türküsünü bilirsiniz; sözleri ve ezgisiyle dillerdedir. Türkülere konu olmuş bu pınarlar dışında Kütahya’nın bir de çınarları meşhurdur. Tarihimizin, edebiyatımızın, sanatımızın ve kültürümüzün sıkça kullanılan kavramlarından biridir Çınar ağacı. Çınarlarıyla meşhur kutsal birçok şehrimiz vardır bizim; İstanbul gibi, Bursa gibi, tıpkı Kütahya gibi… Kütahya çınar kentidir. Sevgi Yolu, Ali Paşa Camisi, Cumartesi Pazarı, Kütahya…

0

KÜTAHYA ARGUNİYYE MEVLEVÎHÂNESİ’NİN ON SEKİZ HİZMET YOLU

Anadoluyu yoğuran inanç kaynaklarımız arasında önceliğin tasavvufi değerler olduğu görülmektedir. Tasavvuf, ruhu terbiye etmek olarak kabul görmüş ve bu terbiye için çeşitli ve detaylı talim yolları ortaya konulmuştur. Yollar farklı olsa da amaç insan eğitimi olduğu için her tarikat kendi eğitim modelini yaratmıştır. Mevlevilerde Nezr-i Mevlana kısaca Mevlana adağı denilen bir eğitim ve inanç anlayışı…

0

EMİR TİMUR VE CEMÂLEDDİN SULTÂN’IN KESİK BAŞI

Coğrafyamızın sırlı kentlerinden biridir Kütahya. Yıllardır bu şehrin sokaklarını aralıklarını dolaşırım ve her seferinde yeni bir sırla karşılaşırım. Kütahya sırrını çözemediğimiz mahalleleri, sokakları ve çıkmazlarıyla geçmişi bugüne ve bizi farklı duygulara taşır. Kütahya’da sırlı mahallelerden biri de Cemaleddin mahallesidir. Adını Cemâleddin Sultân’dan alan Cemâleddin mahallesi; Kobak caddesi, Kemeraltı sokak ve Hacı Bekir Aralığı’nın çevresindeki mahalledir….

0

YAKUPOĞLU’NUN KÜTAHYASI YEDİ UNSUR

Medeniyetimizde şehir kaledir, sığınaktır, ordudur, devlettir. Ordu-balık ilk uygur şehirleridir. Ordu dış surla çevrili mekâna, balık iç surla çevrili şehre verilen isimlerdir. Beş Balık, Beş Şehir demektir. Fetihten sonra kaleleri dış ve iç kalelerden/surlardan oluşturmuşuzdur. Şehirlerimiz ve medeniyetimiz bu  kalelerin etrafında yer almıştır. Coğrafyamızın en kadim şehridir Kütahya. Bir kale şehri olan Kütahya’da inancın, ahlâkın…

0

KÜTAHYA’NIN SORUNLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Günümüz Türkiyesi’nin en yerleşik kurumlarından biri üniversitelerdir. Üniversiteler bulundukları şehirlere değer katmakta, şehir için maddi ve manevi zenginlik üretmektedir. Üniversitenin birinci görevi bilim üretmektir. İkinci görevi eğitim ve öğretimdir. Üçüncü görevi de bulunduğu şehre fayda sağlamaktır.  Kütahya elli bini aşkın öğrencisiyle artık bir üniversite şehridir ve bu şehre her yönüyle katkı yapacak ilk kurum üniversitedir….

0

Gaybi sempozyumu’nun ardından

Üniversitelerin temel amaçlarından biri de şehrin kültürel değerlerini ortaya koymak ve bu yönde çalışmalarda bulunmaktır. Dumlupınar Üniversitesi Kütahya’nın edebiyat ve sanat erbabını yeni araştırmaların ışığında ele almaya  ve düzenlediği panel ve sempozyumlarla bu kıymetli şahsiyetleri anmaya devam etmektedir. İlahiyat Fakültemiz, üniversitemizin üç yıllık bir fakültesi olmasına rağmen Prof. Dr. Bilal Kemikli dekanlığında önemli hizmetlere imza…

0

BİZİM GAYBİ’NİN AŞKI

Kütahya’dan Eskişehir’e giderken, Eskişehir’den Kütahya’ya dönerken veya Eskişehir’i gezerken bazı tabelalar hepimizin dikkatini çekmiştir. Bu tabelalarda Yûnus Emre’den bir beyit  ve altında “Bizim Yûnus” imzası yer almaktadır. Bu asırda şehirleri tanıtmanın en güzel yollarından biri sanat ve edebiyat faaliyetlerini artırmaktır. Sanat ve edebiyata hizmet eden şahsiyetlerimizi anmak ve onların eserleri üzerinden şehrimizi tanıtmak zorundayız. Eskişehir…

Web Tasarım: Arena Ajans