DR. KADİR GÜLER

0

KÜTAHYA’NIN İSİMLERİ

Şehir Farsçadan dilimize girmiş yaşayan, canlı, bizden, içimizden bir kelime. Bir de dilimize yerleşen Arapça Şehr kelimesi var, ay demek, “Hoş geldin ey şehr-i Ramazan” deriz ya, “Hoş geldin Ramazan ayı” anlamında. Arapça’da şehir kelimesiyle birlikte kullanılmış bir kelime daha var, Medine… Medenî, şehirli demek. Medineli yani medeniyet sahibi, şehirli… Bir de Şar var, şehir…

0

KÜTAHYALI BİR VELÎ – EFENDİ BÂLÂ

Kütahya’ya evliya yatağıdır derler. El-Hak, hiç şüphesiz doğru. Her caddesinde her sokağında bu hal ehli insanların türbelerinde güneye açılmış niyaz penceresinden size baktığını, sizi takip ettiğini hissediyorsunuz. Şehri her gezdiğimiz noktada onların izlerine rastlıyoruz. Bu yönüyle şehrimiz bulunduğu coğrafyanın inanç merkezi olmayı çoktan hak etmiş. Kütahya eşrafından bir zat-ı muhteremin anlattığı şu kıssa bu şehre…

0

KÜTAHYA’DA OSMANLI MEDRESELERİ

Germiyan ve Osmanlı döneminde bir kültür-sanat ve eğitim şehri olan Kütahya’da Osmanlı dönemi medreseleri eğitim tarihimize önemli katkılarda bulunmuştur. Bu medreselerden bazıları şunlardır: Kazasker Molla Halil/Haliliyye Medresesi 1505 yılında II. Bâyezîd’in Rumeli Kazaskerlerinden Müderris Halil b. Mahmud Germiyânî tarafından yaptırılmıştır. Kazasker Medresesi olarak da bilinir. Vakfının yöneticileri arasında Karaa/Karaağazâdeler de yer almaktadır. Abdullah Erdem Bey’e…

0

EVLİYÂ ÇELEBİ’NİN KÜTAHYASI II

25 Mart 2017 Kütahya’nın dünyâya armağan ettiği en büyük sanatçısı ve yazarı Evliyâ Çelebî’nin 406. doğum yıldönümü.  1611 yılında doğan Evliyâ Çelebî, Türkçe âşığı bir kalem erbâbı, bir hâfız, mûsıkîşinâs, vakanüvist, sanatkâr, şikemperest, At binicisi, cirit ustası bir cengâver, meddah ve daha onlarca yeteneğe sahip çok iyi yetişmiş bir vatan evlâdı. Devlet-i ‘Aliyye’ye bağlı, bunun…

0

SULTÂN NEVRÛZ ŞİİR TAHTINDA

              Türk tarihi içerisinde binlerce yıldır var olan Nevrûz, Türkistan’dan  Anadolu’ya uzanan yolculuğumuzda başımızın üstünde taşıdığımız geleneklerimizdendendir ve Nevrûz bizim için bahar toyudur. Nevrûz maceramız Selçuklular döneminde Sultân Melikşah tarafından hazırlanan takvimin yılbaşı gününe verilen Nevrûz-ı Sultânî ismiyle adını duyurmuş ve Nevrûz Sultân şiir tahtına kurulmuştur.             Türk boylarında…

0

GERMİYÂN-OSMANLI MÜCÂDELESİ I

Kütahya ile birlikte anılan Germiyân aslında bir coğrafyanın adıdır. Harezm/Harzemşahlar Devletine bağlı topraklarda yaşayan Selçuklu/Oğuz Türkmenlerinin yaşadıkları coğrafyanın büyük bir bölümüdür Germiyan.  Tarihimizin en önemli adlarından biri olan Germiyan, Türkistandan Anadoluya günümüzde de yaşamaktadır. Bugün Türkistandaki Germi şehri, Özbekistanda Germisili yerleşimi, Azerbaycan/Hızı-Germiyan bölgesi, İran/Kirman’da Kirman Selçuklu Atabekleri emrindeki Germiyan yerleşimleri, Tebriz yakınlarında yer alan Germi…

0

KÜTAHYA AHİLİĞİ

Yaklaşık yedi bin yıllık bir medeniyetin merkezinde yer alan, Germiyan ve Osmanlı Coğrafyasının iki yüz elli yedi şehri içerisinde edebi anlamda altıncı şehri olan Kütahya’nın öne çıkaramadığı kültürel kodlarından biri de  Ahilik teşkilatıdır. Köyleri, vakıfları, mezraları, çiftlikleri, tekyeleri, zaviyeleri, türbeleri, mahalleleri, mescitleri, çeşmeleri, kabirleri, mezarlıkları ve başta Tabakhaneleri olmak üzere çok sayıda esnaf kurumları ile…

0

ŞEYH GÂLİB’İN VEFÂTINDA KÜTAHYA NAZARI

Dîvân şiirimizin son üstâdı kabul edilen Şeyh Gâlib’in gençlik dönemi dünya siyasetinin değiştiği yıllardır. 4 Temmuz 1776 yılında Amerika bağımsızlığını ilan etti. 1789 yılı Nisan ayında Fransa’yla yakın ilişkileri olan İlhâmî mahlaslı şairlerimizden Sultân III. Selîm, Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı. 14 Temmuz 1789 yılında Fransız İhtilâli oldu ve nasıl bir tesadüf ki Osmanlıda Batı…

0

GERMİYANLI AHMEDÎ’NİN MEVLİDİ

Edebiyatımızın en mühim dini metinlerinden biridir Mevlit. Mevlit doğma, doğum, doğum günü manasına gelen bir kelime olarak Hz. Peygamberi hatırlatmakta ve Ona olan sevgimizi ve bağlılığımızı ifade etmektedir. Hz. İsa’nın doğum günü olan Milad kelimesiyle Mevlid kelimesinin aynı yapıda benzer anlamda kullanılması da dikkat çekicidir Hz. Peygamberin sağlığında doğum günü bugünkü anlamda kutlanmadı. Hz. Peygamberin…

0

KÜTAHYA’DA SELÇUKLU İZLERİ

On birinci asrın son çeyreğinde önce Anadolu’yu ve sonraki yıllarda Kütahya’yı fetheden Selçuklular, Oğuzların Üçok/Kınık boyuna mensup bir Türk boyudur. Anadolu’yu ebedî Türk yurdu yapan 1071 Malazgirt Zaferi’nden bir süre sonra dağılma sürecine giren Büyük Selçuklularına karşı çıkan bazı beyler, başta Anadolu Selçukluları olmak üzere Mengücek, Saltuklu, Danişmend ve Artuklu beyliklerini kurdu. Bu beyliklerin en…

0

AHMET VASFÎ EFENDİ’NİN KÜTAHYASI

On dokuzuncu asır divan şiirinin son temsilcilerinden biridir Ahmet Vasfi Efendi. Kütahya’nın Mecidiye Mahallesi’nde 1832 yılında doğdu. Kütahya’nın kadim mahallelerinden biri olan Mecidiye Mahallesi’nden İlyas-zâde Mehmet Ali Ağa’nın oğlu ve Cumhuriyet devrinin ilk öğretmenlerinden İlyas Erkut Hoca’nın dedesidir. Mahalle mektebini bitirdikten sonra Vacidiye Medresesi’nde Doğlarlı Müderris Osman Efendi’den Arapça ve Mühürdar Hacı Hasan Efendi’den Farsça…

0

SULTAN VELED’İN KÜTAHYA GAZELİ

Edebiyatımızın özellikle klasik edebiyatımızın dikkat çeken konularından biri de şehir methiyeleridir. Şehirler için yazılmış şehir methiyelerinin başında şehrengizler, belde/bilâdiyeler ve tarifât/tarifnameler gelir. Yine elden çıkan şehirler için yazılan mesâir/şehir mersiyeleri de bu türden şiirlerdir. Methiyelerde şair, ilgili olduğu çevresini özel mekânlarıyla anlatmayı sever. Şehirler bahar mevsiminde bir başka güzeldir. Mekân renk cennet ilgisi dikkatimizi çeker….

0

ŞEYH GÂLİB’İN KÜTAHYA AŞKI

Kütahya Eski Türk Edebiyatı’nın, Dîvân edebiyatının ve şiirinin yerleşik kurucu başkenti, klasik şiirimizin merkezidir. Germiyan ve Osmanlı döneminde edebiyat ve sanat merkezi olan bu şehirde Şeyhoğlu Mustafa’dan başlayan klasik gelenek, Ahmedî ve Ahmed-i Dâî’den sonra Şeyhî’yle olgunlaşır ve altı yüz yıllık bir edebiyata öncülük eder. Yetiştirdiği yüzü aşkın şairle Osmanlı Coğrafyasının altıncı önemli kültür ve…

0

GERMİYÂN MEDRESELERİ

Kütahya, Germiyan Beyliği döneminde ve sonrasında yaklaşık ikiyüz elli yıl bu coğrafyanın edebiyat, sanat ve kültür merkezi olmuştur. 1429 yılında bu beylik, Germiyanoğulları, güçlü ve kudretli iken henüz açıklanamayan sebeplerle hükümrân olduğu toprakları akrabası olan Osmanlı Beyliğine devretti ve tarih sahnesinden çekildi. Buna rağmen Rahimî başta olmak üzere çok sayıda şair 16. asırda bile Germiyan…

0

BİZİM ŞEYHÎ / KESRET VE ŞÖHRET

Kütahya, coğrafyamızın en kadim edeb/edebiyat muhiti olarak kabul edilmektedir. Edeb/edep kelimesinin pek bilinmeyen bir anlamı da “da’vet”tir. Edebiyatı yâd etmek, daveti unutmamak , devamlı hatırlamak ve anmak, okumak ve yazmakla mümkündür. Peki o zaman davet ne, insan neye davet ediliyor?… Davetin ilki İkra’dır yani “Oku” davetidir, peki ikincisi nedir dersiniz, Nun ve’l Kalem yani “Yaz”…

0

YAKUPOĞLU’NUN KÜTAHYASI/ MEKÂN VE İNSAN

Ahmet Yakupoğlu’nun Aziz Hatırasına Şehre değer katan ustalar aramızdan birer birer ayrılıyor. Şehrimizin son büyük ustası, Kütahyamızın Ahmet Abisi de elvedâ dedi, şehrine ölümsüz bir isim bırakarak. Şehirlerden bir şehir, eski ama eskimeyen kadim şehirlerinden biri olan Kütahya’yı kendi yetiştirdiği ve ürettiği değerlerle yaşattı, yaşatmaya devam ediyor. Bu şehre, nefes aldığımız bu evlere ve konaklara…

0

KÜTAHYA VE FRİGLER

Rahmetli Sıtkı Usta’nın Aziz Hatırasına…  Kütahya,  coğrafyamızın her nefesi tarih, sanat, çini, seramik, resim, musiki, edebiyat, şiir ve kültür  kokan kadim kentlerinden biridir. Şehrimizin tarihi Üniversitemiz Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen Seyitömer kazılarına göre MÖ 4500 yıl öncesine götürülmektedir. Seyitömer Höyüğü beş tabakadan oluşmaktadır. Beşinci tabaka Erken Tunç Çağına ve onun Geç Evresine işaret etmektedir ki…

0

250. YILINDA KÜTAHYA FİNCANCILAR ESNAFI ANLAŞMASI

Yaşadığımız coğrafyanın en kadim şehirlerinden biri olan Kütahya, Kutlardan Friglere, Kimmerlerden Lidyalılara ve Perslere, Romalılardan Bizans’a birçok medeniyete beşiklik yaptıktan sonra 1074 yılında Selçuklu Emiri Porsuk Bey tarafından fethedilmiştir. Kütahya birkaç defa Bizansla el değiştirdikten sonra 1230’lu yılların başında Emir Hezar Dinârî tarafından Anadolu Selçuklu topraklarına katılmıştır. Fethedildiği ilk tarihten bugüne yaklaşık bin yıllık bir…

0

KÜTAHYALI MEVLEVÎ BAHÂRÎ DEDE

Bu coğrafyanın en köklü çınarıdır Kütahya, Germiyândan günümüze inanç atlasıdır. Bünyesinde İslâmın köklerine bağlı tarikatları barındırır. Her bir çınarı Mevlevîdir, Halvetî- Bayramîdir, Kadirîdir, Nakşîdir, Bektaşîdir, Rufâidir. Hz. Mevlânâ soyuna dayanan Kütahya Mevlevîliği Sultan Veled’in kızı Mutahhara Âbide Hatun’un oğlu Argun Çelebî eliyle Kütahya’da kök salmış ve Kütahya, Konya’dan sonra önemli bir Mevlevîlik merkezi olmuştur. Kütahya…

0

GERMİYÂN’DA TIP EĞİTİMİ VE HEKÎM ŞEYHÎ SİNÂN

İslâmiyetten önce Türk dünyasında hastalar kam, bahşı/baksı ve şamanlar eliyle iyileştirilmeye çalışılıyordu. Kötü ruhları müzik, dans ve transla kovan bu kişiler ilk psikologlar olarak kabul edilebilir. İslâmiyetten sonra hikmet ehli Otacı ve Atasagunlar,  mâl-i hulyâ ve diğer hastalıkları/sayrılıkları tedavi eden tabiplerimizdir. asrın başlarında, 1314 yılında açılmaya başlanan Germiyan medreseleri Osmanlı’dan çok önce tıp eğitimine önem…

Web Tasarım: Arena Ajans